Välj en sida

Klubben

På den här sidan finns våra stadgar, kontaktinformation, information om vår sjösättningsramp och klubbens historia mm.

 

GDPR Policy

Den 25 maj 2018 börjar nya GDPR lagen att gälla och det är viktigt att ni som medlem hos oss i Väderöarnas Båtsällskap känner er trygg med hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter.

För att Väderöarnas Båtsällskap skall kunna ha ett medlemsregister så behöver vi ta del av följande uppgifter om er; för- & efternamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter behövs för att vi ska kunna rapportera vidare till riksförbundet Svenska Båtunionen, eventuellt till försäkringsbolaget Svenska Sjö samt ha möjlighet till medlemsutskick, kallelser, aktiviteter, medlemsförmåner och allmän information kring vår verksamhet.

De personer som har åtkomst till informationen är endast styrelsemedlemmar och de kommer inte att lämna dessa vidare till andra parter (utöver Svenska Båtunionen) utan att vi först får ett godkännande från er.

Vi sparar era uppgifter så länge som ni är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga.

Ni som medlem kan närsomhelst be oss i styrelsen att lämna ut alla personuppgifter som vi har sparat om er.

Om ni inte godkänner att vi hanterar era uppgifter kan ni inte heller öppna ett medlemskap i Väderöarnas Båtsällskap.

Om ni väljer att avsluta medlemskapet hos Väderöarnas Båtsällskap vänligen kontakta oss på medlem@vaderoarnasbatsallskap.se så tar vi bort alla våra sparade uppgifter om er hos oss. 

Ni hittar mer information på sidan Utskick & dokument, under rubriken GDPR samt på Datainspektionens hemsida.

 

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer

855900-4844

 

Utdelningsadress / Klubbstuga

Väderöarnas Båtsällskap
Skolvägen 5
457 45  HAMBURGSUND

 

E-post

info@vaderoarnasbatsallskap.se

 

Bankgironummer

5249-0026

 

Swish-nummer

123 330 63 47

 

Stadgar för Väderöarnas Båtsällskap

Allmänna Bestämmelser

§ 1 . Föreningens firma är

Väderöarnas Båtsällskap

§ 2 . Föreningens säte:

Tanums Kommun

§ 3 . Föreningens syfte

Väderöarnas Båtsällskap är en sammanslutning, som avser att stimulera till ökat utbyte av sjölivet genom att:
1. Tillvarataga båtsportens intressen
2. Verka för ökad sjösäkerhet
3. Bedriva aktiv miljövård
4. Befrämja sociala sammankomster

§ 4 . Riksorganisation

Sällskapet skall vara anslutet till fritidsbåtsägarnas riksorganisation, Svenska Båtunionen.

§ 5 . Beslutande organ

Beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte, extra medlemsmöte och styrelsen.

§ 6 . Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 7 . Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 8 . Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar skall vara giltig fattas på medlemsmöte varvid minst 2/3 majoritet skall föreligga. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligt avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 . Upplösning av Sällskapet

För beslut om sällskapets upplösning fodras minst 2/3 röstmajoritet vid vardera av två (2) på varandra följande medlemsmöten, mellan vilka skall ha förflutit minst tre (3) månader. På det sista av dessa medlemsmöten skall beslutas hur skall förfaras med sällskapets tillgångar.

 

Föreningens Medlemmar

§ 10 . Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemskap erhålles mot erläggande av fastställd årsavgift. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§ 11 . Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Medlem äger icke rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 12 . Uteslutning

Medlem får uteslutas ur sällskapet om denna uppenbarligen har motarbetat, skadat eller vanhedrat sällskapet och dess intresse. Medlem, som lämnat sällskapet, äger icke rätt att återfå erlagda avgifter. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmöte eller medlemsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 13 . Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs på ordinarie föreningsstämma.

 

Årsmöte, Medlemsmöte och Extra Årsmöte

§ 14 . Tidpunkt, kallelse

Styrelsen skall sammankalla till minst ett medlemsmöte/årsmöte årligen. Årsmötet som är föreningens högst beslutande organ skall hållas senast den 28 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillställas medlemmarna på minst ett utav följande sätt; Via mail, Via brev, anslås vid klubblokalen och/eller på hemsidan.

§ 15 . Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 mars.

§ 16 . Rösträtt

Rösträtt äger medlem enligt § 10.

§ 17 . Ärende vid årsmötet

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av
– 10.1 Föreningens ordförande för en tid av 1 år
– 10.2 Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
– 10.3 Två revisorer för en tid av ett år.
– 10.4 Två personer i valberedningen för en tid av två år varav en skall utses till sammankallande.
– 10.5 Eventuella kommittéer
11. Övriga frågor

§ 18 . Extra medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte när en revisor eller minst 1/3 del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Vid extra medlemsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §16.

Revisorer

§ 19 . Revisorer

Föreningen skall ha två revisorer som årligen utses på årsmötet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Valberedningen

§ 20 . Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst två (2) och max fyra (4) valda medlemmar, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter i styrelsen så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

 

Styrelsen

§ 21 . Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen väljs för två år, så att ordförande, sekreteraren och 1-2 övrig ledamot väljes vartannat år. Avgår ledamot före mandattidens utgång så har styrelsen rätt att utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 22 . Styrelsen åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmars intressen. Det ligger styrelsen särskilt att
– Verkställa av årsmötet fattade beslut
– Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– Ansvara för att förvalta föreningens medel
– Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 19
– Förbereda årsmöte

§ 23 . Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst 3 ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, mail eller via telefon. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Stadgarna reviderades 1972, Årsmötet 2018, Årsmötet 2021 och Årsmötet 2023

klart.se

Nyheter

2 weeks ago

Väderöarnas Båtsällskap
“platsen är tillsatt” 🔱Vi söker någon/några som vill anordna musikQUIZ i VBS🔱Lördag 5 oktober kommer vi att anordna vår populära OKTOBERFEST 🍺 🥨 och enl tradition önskar vi då även anordna en musikquiz. Har ni något tips eller själv utfört detta, hör av er till oss 🙌Info@vaderoarnasbatsallskao.se ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Väderöarnas Båtsällskap
Lördag 9 mars bjöd Lotta på sköna bohusländska visor och roliga berättelser till en fullsatt klubbstuga. Många skratt och varma hjärtan denna kväll. Till detta bjöds det på en god kräftsoppa med bröd och aioli som Hamburgsunds Fisk & Skaldjur AB även piffat upp med lite fisk. Tack för en underbar afton 🌸 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Väderöarnas båtsällskap

Väderöarnas båtsällskap